സെബിയും നിക്ഷേപകന്റെ പരിരക്ഷയും

ഓഹരിവിപണിയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം സ്വാഭാവികമാണ്. വിപണിയുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങള്‍ നിക്ഷേപകന് ലാഭവും നഷ്ടവും നല്‍കാം.  ഇവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. നിക്ഷേപകന് എന്ത് പരിരക്ഷയാണ് ഓഹരിവിപണിയില്‍ ലഭിക്കുക?

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്: സെബിയും നിക്ഷേപകന്റെ പരിരക്ഷയും

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s