സമഗ്രചികിത്സയുടെ സാധ്യതകൾ മൃഗങ്ങളിൽ

ബദൽചികിത്സകളുടെ നന്മകൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും സംരംഭകർക്കും നിഷേധിക്കരുതെന്ന നിലപാടാണ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഹോളിസ്റ്റിക് വെറ്ററിനറി മെഡിസിൻ എന്ന സംഘടനയ്ക്കുള്ളത്. കൂടുതൽ വായിക്കാൻ: മൃഗങ്ങളിൽ സമഗ്രചികിത്സയുടെ സാധ്യതകൾ

കറവയ്ക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ

സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പശുവിനെ കറവയ്ക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന കറവയന്ത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ: കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നിയന്ത്രിത കറവയന്ത്രം