സെബിയും നിക്ഷേപകന്റെ പരിരക്ഷയും

ഓഹരിവിപണിയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം സ്വാഭാവികമാണ്. വിപണിയുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങള്‍ നിക്ഷേപകന് ലാഭവും നഷ്ടവും നല്‍കാം.  ഇവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. നിക്ഷേപകന് എന്ത് പരിരക്ഷയാണ് ഓഹരിവിപണിയില്‍ ലഭിക്കുക? കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്: സെബിയും നിക്ഷേപകന്റെ പരിരക്ഷയും

ബാങ്ക് ചാർജുകളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ യു.പി.ഐ. ആപ്പ്

ബാങ്ക് ചാർജുകളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ സഹായമാകുന്നതാണ് യു.പി.ഐ. മൊബൈൽ ആപ്പ്. നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻ.പി.സി.ഐ.) പുറത്തിറക്കിയ യു.പി.ഐ വാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അധിക ചാർജ് ഒഴിവാക്കി ഇടപാടുകൾ നടത്താവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വായിക്കാൻ:  ബാങ്ക് ചാർജുകളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ യു.പി.ഐ. ആപ്പ്

Raising capital for your startup

Along with the cumbersome task of complying with all the legal requirements of incorporation, there is one more important area where startups need to put up significant amount of effort – raising funds, both to start the business and to operate it. Without this, your brilliant idea stays just an idea. Read more: Raising capital…