ആവശ്യക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നു 30 ലക്ഷം മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

ഒരു ചെറിയ കുളമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻ വളർത്തലിലൂടെ ജീവിതം കരകയറ്റാനുള്ള അവസരം പടിക്കലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 30 ലക്ഷം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്: ആവശ്യക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നു 30 ലക്ഷം മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ…

ശുദ്ധജലമത്സ്യകൃഷി വിജയമാക്കി ശ്രീകുമാർ

വർഷം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനം കൃഷിയിലൂടെ നേടാനാകുന്നുവെന്നു ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു… കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്: ശ്രീകുമാറിനു ശ്രീയായി ശുദ്ധജലമത്സ്യം