സെബിയും നിക്ഷേപകന്റെ പരിരക്ഷയും

ഓഹരിവിപണിയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം സ്വാഭാവികമാണ്. വിപണിയുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങള്‍ നിക്ഷേപകന് ലാഭവും നഷ്ടവും നല്‍കാം.  ഇവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. നിക്ഷേപകന് എന്ത് പരിരക്ഷയാണ് ഓഹരിവിപണിയില്‍ ലഭിക്കുക? കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്: സെബിയും നിക്ഷേപകന്റെ പരിരക്ഷയും

എങ്ങനെ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാം?

സ്വന്തമായൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കഴിവിനും അഭിരുചിക്കുമിണങ്ങുന്ന ഒരു മേഖല കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിലോ, സ്വന്തം കഴിവുകളെപ്പറ്റിയും അഭിരുചിയെപ്പറ്റിയും ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം, കണ്ടെത്തുന്ന മേഖലയിലെ വസ്തുനിഷ്ഠ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തണം, സാധ്യതകളും പരിമിതികളും കണ്ടറിയണം. അഭിരുചിക്കിണങ്ങുന്ന സംരംഭത്തില്‍ മാത്രമേ ഒരാള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയൂ. കൂടുതൽ വായിക്കാൻ: സ്വയം തൊഴില്‍    

Best mutual funds to invest in

Most financial advisors would advise you to invest through mutual funds if you are not adept at investing or lack the time to do your research of market trends. However, mutual funds too come with their own risk which every investor must be aware of. Read more: Want to invest in equity mutual funds? Here…