മാസ ശമ്പളക്കാർക്കിടയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്രിയമേറുന്നു

മാസ ശമ്പളക്കാർക്കിടയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന് പ്രിയമേറുന്നു കൂടുതൽ വായിക്കാൻ: ശമ്പളക്കാർക്കിഷ്ടം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

Best mutual funds to invest in

Most financial advisors would advise you to invest through mutual funds if you are not adept at investing or lack the time to do your research of market trends. However, mutual funds too come with their own risk which every investor must be aware of. Read more: Want to invest in equity mutual funds? Here…

നിക്ഷേപിക്കൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ

നിങ്ങളുടെ പണം വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഉയർന്ന വരുമാനം നേടുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനം നിങ്ങളെപ്പോലെ നിരവങ്ങി പേരിൽ നിന്നും നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആ തുക വിവധ സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമ്പത്തികനേട്ടം മുൻകൂട്ടിയറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പണം നൽകുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ തുക ഏറ്റവും ലാഭകരമായി ആത് സ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം,…

ബിർളാ സൺ ലൈഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട്

ഒരു തുറന്ന ഇൻകം സ്കീം ആണ് ബിർള സൺ ലൈഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട്. ഉയർന്ന നേട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സ്കീം. പ്രബലമായ ക്രെഡിറ്റ് റിസർച്ചും വിശകലവും ഇതിനു മുന്നോടിയായി നടത്തുന്നു. ലക്ഷ്യങ്ങൾ: മൂലധന വളർച്ചയോടെയുള്ള വരുമാനം – ഷോർട്ട് ടേം, ലോംഗ് ടേം നേട്ടങ്ങൾ. കോർപ്പറേറ്റ് ഡബിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള നിക്ഷേപം – ഷോർട്ട് ടേം, ലോംഗ് ടേം മച്വൂരിറ്റി. ഇൻവസ്റ്റ്മെൻറ് വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ശരിയായ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. വിപണിയെ…

ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്: മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാം; നേട്ടമുയർത്താം