ബ്രോ ക്യാബ്സ്: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ‘നാടൻ’ ആപ്പ് ടാക്സി

ഓലയും ഊബറും വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്രാസൌകര്യങ്ങളുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറി. ഏത് നേരത്തും മിതമായ നിരക്കിൽ യാത്രാസൌകര്യം എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം. ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർമാരുമായി തർക്കിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരും ഓൺലൈൻ ടാക്സികളെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒട്ടനവധി തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നതും മറ്റൊരു യാഥാർഥ്യം. എന്നാൽ വിപണിയിൽ പിടിമുറുക്കിയതോടെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീമന്മാരുടെ തനിനിറം പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങിയത് യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതിന്റെ ദുരനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ടനുഭവിച്ചത് ടാക്സി ഉടമസ്ഥരായിരുന്നു. ലോൺ എടുത്തും കടം വാങ്ങിയും ഒരു ഉപജീവനമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തിയ…

ദീന്‍ ദയാല്‍ ഉപാദ്ദ്യായ ഗ്രാമീണ്‍ കൗശല്യ യോജന

2011 സെന്‍സസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളില്‍ 15 വയസ്സിനും 35 വയസ്സിനും ഇടയില്‍ 55 മില്യണ്‍ സാധാരണ ജോലിക്കാര്‍ ഉണ്ട്. 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തില്‍ 57 മില്യണ്‍ ഇത്തര ജോലിക്കാരുടെ ദൗര്‍ബല്യം ഉണ്ടാകും. ഈ ചരിത്ര നിമിഷം ഉപയോഗ പ്രദമാക്കുവാന്‍ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങളെ തൊഴിലധിഷ്ടിത കോഴ്സുകളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുവാന്‍ തീരുമാനിച്ച പദ്ധതിയാണ് DDU-GKY. ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയമാണ് ഈ പദ്ധതി ഇന്ത്യയില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാന്‍ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാന്‍ ഈ പദ്ധതി ഏറെ…