എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് രൂപം നല്‍കാം ?

ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്‍ തന്നെ അതിന്റെ ഘടനയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ സംരംഭകന് ഉണ്ടാകണം. മിക്കപ്പോഴും ചെറു സംരംഭങ്ങള്‍ പ്രൊപ്രൈറ്റര്‍ഷിപ്പിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളോടാണ് കൂടുതല്‍ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്: എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് രൂപം നല്‍കാം ?

ഓഹരിവിപണിയിൽ പരിശീലനം ഐഐഎസ്‌സിയിലൂടെ

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്രഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ബെംഗളൂരു ഇന്ത്യൻ  ഇൻസിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ (ഐഐഎസ്‌സി) ഓഹരിവിപണി പരിശീലനം… കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്:  ഓഹരിവിപണിയിൽ പരിശീലനം നേടാം ഐഐഎസ്‌സിയിലൂടെ…  

ശക്തമായ ചെറുതേനീച്ചക്കോളനികള്‍

സെറ്റു പിരിഞ്ഞു വരുന്ന ചെറുതേനീച്ചക്കോളനികളെ ആകര്‍ഷിച്ചു കൂട്ടില്‍ കയറ്റുന്നതെങ്ങനെയെന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്:  ശക്തമായ ചെറുതേനീച്ചക്കോളനികള്‍ ലഭിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം

Manage Your Business

The process of managing a business comprises several intertwined elements by which the goals and objectives of the organisation are achieved. These elements or functions include, promoting and marketing the product produced by the firm; making the product available to prospective consumers through proper distribution channels; managing the accounts and finances of the firm; protecting…